بسته
(0) آیتم ها
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
همه دسته ها
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  Uvex

  درباره ی شرکت یووکس - Uvex

  uvexدرﺑﺎره ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و 1926، ﮐﻪ در ﺳﺎل Uvex Uvexﺷﺮﮐﺖ در آﻟﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮطﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﺮدی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ورزش و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ، ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺣﻔﺎظﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از ھﯿﭻ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮی، اﺳﺘﻔﺎدهuvex، ھﺴﺘﻨﺪ ISO9001:2008، طﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد uvexﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪات Uvexآﮐﺎدﻣﯽ ، ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ، و ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺎر ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ، ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ، ھﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. Uvex ، در اروﭘﺎ )آﻟﻤﺎن، ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻧﮕﻠﯿﺲ ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ (آﺳﯿﺎ )ﭼﯿﻦ؛ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر (آﻓﺮﯾﻘﺎ )آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ( ، ﺑﻪ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﮫﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت در SES )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﺷﯿﮏ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ Uvex ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود .ﺗﻮﻟﯿﺪات، ﺷﺎﻣﻞ : ﭼﺸﻢ، اﺑﺰار ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﮔﻮش )ﺳﺒﮏ، راﺣﺖ و اﯾﻤﻦ (ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ طﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﺮ(، ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ )ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ(، ﻟﺒﺎس ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﺳﺘﮑﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﻮﺗﯿﻦ ھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺎﻟﻢ و ورزﺷﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎشد.  

  منبع: این مطلب از وب سایت safeertech.ir عینا کپی شده است.

  مشاهده به عنوانن جدول فهرست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  عینک Uvex sportstyle 104 دوچرخه سواری

  تماس برای قیمت
  حفاظت کامل Uv لنز - دارای سه لنز مجزا - قابلیت تعویض لنزها - خاصیت ضد مه و ضد بخار - لنز های ضد خش - محصول آلمان

  عینک Uvex مدل 109 vario

  1,500,000 تومان
  حفاظت کامل UV - لنزهای واریوماتیک - لنز های ضد خش و ضد بخار - قابلیت دید در مه - مناسب برای دوچرخه سواری و رانینگ

  عینک اسکی و طوفان uvex onyx

  498,000 تومان
  پوشش لنز ضد مه-کنتراست و شفافیت دید عالی-دارای قالب و فریم پهن-دارای لنز دوجداره-مناسب اسکی و طوفان

  عینک اسکی و طوفان uvex slider pink

  650,000 تومان
  کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UVA، UVB، UVC - دارای دو لنز - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - دارای فریم ژله ای - مناسب صورت های کوچک و نوجوانان و خرد سال - ایده ال برای بانوان

  عینک Uvex 802 vario

  348,000 تومان
  حفاظت کامل UV - لنزهای واریوماتیک - لنز های ضد خش و ضد بخار - قابلیت دید در مه - مناسب برای دوچرخه سواری و رانینگ

  عینک uvex sportstyle 219 orange

  128,000 تومان
  مناسب دوچرخه سواری،کوه نوردی و شهری - تکنولوژی Litemirror برای محافظت در برابر اشعه ماورابنفش و UV - لنز های آینه ای - دارای پد نرم روی بینی و دسته عینک - دارای کاور

  عینک uvex sportstyle 223 black

  97,000 تومان
  مناسب دوچرخه سواری - تکنولوژی Litemirror برای محافظت در برابر اشعه ماورابنفش و UV - لنز های آینه ای - مناسب نور خورشید شدید- دارای پد نرم روی بینی و دسته عینک

  عینک uvex sportstyle 223 white

  97,000 تومان
  مناسب دوچرخه سواری - تکنولوژی Litemirror برای محافظت در برابر اشعه ماورابنفش و UV - لنز های آینه ای - مناسب نور خورشید شدید- دارای پد نرم بینی و دسته عینک

  عینک اسکی و طوفان uvex f 2

  498,000 تومان
  سبک و راحت-دارای لنز ضد مه و ضد بخار-کنتراست و شفافیت دید عالی-دارای قالب و فریم پهن-دارای دو لنز-مناسب اسکی و طوفان

  عینک uvex sportstyle 306 black-red

  198,000 تومان
  لنزهای آینه ای، حفاظت کامل UV، دماغه های قابل تنظیم، دسته های نرم و منعطف

  عینک اسکی Wedze مدل Decathlon G140

  550,000 تومان
  جنس لنزها پلی کربنات - جنس فریم ترموپلاستیک پلی اورتان - جنس فوم پلی اورتان- کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UV - دارای دو لنز - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - دارای فریم ژله ای - قابلیت تنظیم قسمت کشی - قابل استفاده با هلمت - مناسب آقایان و بانوان

  عینک اسکی و طوفان uvex cevron

  168,000 تومان
  کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UVA، UVB، UVC - دارای دو لنز - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - دارای بند قابل تنظیم

  عینک اسکی و طوفان uvex slider black

  350,000 تومان
  کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UVA، UVB، UVC - دارای دو لنز - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - دارای فریم ژله ای - مناسب صورت های کوچک و نوجوانان و خرد سال

  عینک اسکی و طوفان uvex slider white

  148,000 تومان
  کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UVA، UVB، UVC - دارای دو لنز - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - دارای فریم ژله ای - مناسب صورت های کوچک و نوجوانان و خرد سال

  عینک اسکی و طوفان uvex snowcat black

  119,000 تومان
  کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UVA، UVB، UVC - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - دارای فریم ژله ای - مناسب صورت های کوچک و نوجوانان و خرد سال

  عینک اسکی و طوفان uvex snowcat white

  119,000 تومان
  کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UVA، UVB، UVC - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - دارای فریم ژله ای - مناسب صورت های کوچک و نوجوانان و خرد سال

  عینک اسکی و طوفان uvex speedy pro black

  89,000 تومان
  کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UVA، UVB، UVC - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - مناسب صورت های کوچک و نوجوانان و خرد سال

  عینک اسکی و طوفان uvex speedy pro blue

  89,000 تومان
  کنتراست و شفافیت دید عالی - حفاظت کامل از اشعه های مضر UVA، UVB، UVC - دارای لنز ضد خش و ضد بخار - مناسب صورت های کوچک و نوجوانان و خرد سال