اطلاعات اعضا اعم از آدرس ایمیل و نام کاربری محرمانه تلقی شده و محفوظ در کبود اسپرت میباشد.