دسته‌بندی نشده

زمان ریزش بهمن و نیروهای مخرب آن

بهمن
حرکت تودهای از برف از ارتفاعات باال به پایین به هر علتی را بهمن میگویند.
هر دانه برف از زمان بارش تحت شرایط دمای محیط آماده تغییر شکل است، به گونهای که سرعت پایداری و یا ناپایداری خود را در دمای
محیط بدست میآورد.
دانه برف از نظر کیفیت به دو دسته خشک و مرطوب و از نظر دما به دو دسته سرد و گرم تقسیمبندی می شود. دمای دانه برف تازه اگر بین ۰ الی ۵ -درجه باشد، برف گرم و اگر کمتر از ۵ -درجه باشد برف سرد نامیده میشود.


عموماً ریزش بهمن در دو زمان انجام میپذیرد:
۱ .در هنگام بارش
۲ .بعد از بارش
در هنگام بارش: معموالً در بسترهایی که شیب آنها باالی ۴۵ درجه باشد، به صورت بهمن پوستهای و یا در شیبهای کمتر از ۴۵ درجه
به علت یخزده بودن روی الیه و عدم چسبندگی برف تازه به الیه قدیمی بهمن تخته ای فرو میریزد و در هر دو نوع آن چون بستر تحمل
آن حجم برف را ندارد حرکت بهمن صورت میگیرد.
بعد از بارش: در ساعات بعد از بارش عوامل گوناگون مانند: باد، تابش نور خورشید و عوامل دیگر می توانند بر روی شکل کریستال برف
تأثیرگذاشته و باعث ریزش بهمن شوند.

نیروهای مخرب بهمن
۱ -مکش پشت
۲ -توده برف
۳ -هوای متراکم جلو
قابل ذکر است فشار موثر بهمن های کوچکی که قدرت صدمه زدن به ساختمانهای چوبی را دارند ۱ تا ۵ تن بر متر مربع و فشار موثر بهمن های بسیار بزرگی که قدرت تخریب جنگلها و ساختمانهای بتنی را دارندبیش از یکصد تن بر متر مربع می باشد.
وجود بلورهای برف در هوای متراکم جلو بهمن به سادگی تراکم هوا را چهار برابر می کند به عنوان مثال پودر برفی که با سرعت ۸۰h/km در حرکت است معادل نیروی بادی است که باسرعت ۱۷۰ h/km می وزد. سرعت ریزش بهمن های خشک پودری ۱۳۵ h/km تا ۱۸۰ h/km است که میتواند به ۳۶۰ h/km نیزبرسد. سرعت ریزش بهمن های برف معمولی حدود ۹۰ h/km تا ۱۳۵ h/km است.
 بهمن برف بهاره حدود ۴۰ h/km سرعت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *