دسته‌بندی نشده

جستجو با دستگاه دیجیتال ترنسیور

جستجو با دستگاه دیجیتال ترنسیور
چنانچه دستگاه بکار گرفته شده برای جستجو دیجیتال باشد، میتواند بهترین راهنمایی را به نجات دهنده ارائه کند. سیگنالهایی که فرد منجی دریافت میکند او را به محل دقیق ارسال سیگنالها هدایت میکند. این شیوة عملکرد دستگاه ، نیاز به آموزش اندکی دارد و همچنین ردیابی فرد گرفتار شده در بهمن را آسانتر می سازد. طبق قوانین فیزیک، فاصله قرارگرفتن شخص، نمیتواند به طور دقیق مشخص شود. اعدادی که دستگاه به ما نشان میدهد، در واقع فاصلة نسبی و تقریبی است. بخاطر تغییرات الکترومغناطیسی میدان جاذبة زمین، دستگاه قادر نیست فاصلة کمتر از ۲ متر )۲ متر از شخص گرفتار شده در بهمن( را به طور دقیق نشان دهد.

راهنمایی هایی برای عملکرد بهتر
۱ )دستگاه را به حالت افقی و درمقابل خود، قرار دهید و به اطالعاتی که در مورد فاصله و مسیر نشان داده میشود دقت کنید. ۲ )در جهتی که فلش )پیکان( د ستگاه ن شان میدهد، حرکت کنید. چنانچه عدد ن شان داده شده، کوچکتر شود، یعنی شما به فرد زیرآوارمانده، نزدیکتر شدهاید ولی اگر اعداد بزرگتر شود، یعنی فاصله شما از او بیشتر شده و در حال دور شدن هستید. پس باید در جهت عکس، به حرکت ادامه دهید. هرچه به فرد ، نزدیکتر میشوید، باید آهستهتر و با تمرکز بیشتر حرکت کنید. ۳ )معموالً به طور مستقیم به فرد مدفون شده نزدیک نمیشوید، بلکه در مسیر میدان جاذبة الکترومغناطیسی زمین حرکت می کنید. ۴ )همراه داشرتن دسرتگاههای الکتریکی و یا ابزار بزرگ فلزی ممکن اسرت در نحوه عملکرد یابندههای دیجیتالی خلل وارد نموده و به عبارتی باعث نمایش نادرست مسیر و فاصله گردد.

ردیابی دقیق
مدت زمان جستجو و ردیابی دقیق بستگی به عمق قرار گرفتن فرد در بهمن دارد ولی به طور معمول تا ۲ متر و یا کمتر، این فاصلة دقیق نمایان میشود. در این مرحله، دستگاه زنده یاب را به طور مستقیم روی سطح برف بگیرید! و بعد به دنبال نقطهای گردید که دستگاه کمترین عدد را در آن نقطه نشان دهد. این نقطه تقریباً نزدیکترین فاصله به فرد مدفون شده میباشد. هم اکنون برای ردیابی و تعیین محل دقیق فرد مدفون شده ، باید از میل سونداژ استفاده کنید. هنگامی که دستگاه کمترین فاصله ممکن را نشان دهد، پیکان )فلش( آن به تمام جهات میچرخد. برای بدست آوردن مهارت در تشخیص محل فرد مصدوم در عمق برف با استفاده از میل سونداژ حتما اینکار را در شرایط مناسب تمرین کنید. با توجه به اهمیت حیاتی که زمان در نجات جان فرد گرفتار شده دارد و عمق برفی که ممکنست نیاز به کندن آن وجود داشته باشد تشخیص دقیق محل از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. بسته به نوع، دستگاه های دیجیتال می توانند از یک تا چند فرستنده را در آن واحد ردیابی کنند. در صفحه نمایش آنها بر حسب تعداد فرستنده ای که می توانند ردیابی کنند و به آنها نزدیکترند عالمت نشان داده میشوند و این عالمتها به شما کمک میکنند که فرستنده های مختلف را شناسایی کنید. در حالت عادی، میتوان همه افرادی را که زیر بهمن گرفتار شدهاند، تشخیص داد ولی سرعت آن بستگی به موقعیت و فاصلة فرد مدفون شده با شخص نجاتدهنده دارد.

خارج کردن فرد از زیر برف )کندن گودال(
پس از یافتن بهمن زده ، گودال را باید مایل حفر کرد و نه مستقیم. به عالوه منطقة وسیعی را برای حفر تونل و بیرون أوردن فرد درنظربگیرید.
 توجه_چنانچه تعداد افرادی که زیر آوار مانده بیش از یک نفر باشد، بعد از خارج کردن هر فرد باید دستگاه ترنسیور او را هرچه سریعتر خاموش نمود تا باعث بروز اشتباه و ردیابی مجدد همان دستگاه نشود.

انجام اقدامات اولیه امدادی
ابتدا برف دور سر بهمن زده راپاک کنید.
با انگشت برف را از دهانش خارج کنید.
برف اطرافش را پاک کرده با دقت از چاله خارجش کنید.
علایم حیاتی را بررسی کنید. 
مراقبضایعات نخاعی و افت دمای مرکزی )هیپوترمی( باشید.  در صورت لزوم و أشنایی از عملیات احیای قلبی ریوی CPR )استفاده نمایید مصدوم را به داخل چادرو یا مراکز درمانی منتقل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *